Θεμα: Αγ.Ανάργυροι

by Newsroom - πρίν απο 1 μήνας

Μεγάλυνον ψυχή µου, τάς πηγάς θαυµάτων, πηγάζοντας τῷ κόσµῳ, ἐνδόξους Ἀναργύρους

Η Θ Ώδή από την Ακολουθία προς τιμήν της Συνάξεως των Αγίων Αναργύρων...wwwfyllades. ᾨδὴ θ΄. Εἰς τὸν Κανόνα τῆς Θεότοκου, προτάσσονται εἰς ἕκαστο τροπάριον, τὰ ἑξῆς Μεγαλυνάρια:& Μεγάλυνον ψυχή µου, τὴν τιµιωτέραν καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευµάτων...