Ὁμιλία εἰς τὴν Δ' Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν

Επικαιρότητα

από Newsroom 357 Προβολές


Ὁμιλία εἰς τὴν Δ' Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

«Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε...»

Η κλίμακα του Ιωάννη Ἡ μεγάλη ἀγάπη καὶ ἀπέραντη & στοργὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους κατὰ τὴν ἐπίγεια ζωή Του, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, ὑπῆρξε ἰδιαίτερα ἔκδηλη καὶ διαφαίνεται σὲ πλεῖστα σημεῖα τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων.